Gorące tematy: COVID-NEWS Antypartia Ruch Oporu 2020 Dyżury administratorów RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
291 postów 274 komentarze

Teresa Garland

Prezydentka - Państwo i prawo powinno służyć człowiekowi i jego dobru a polityka powinna być rozsądną troską o dobro wspólne. Egzekwowanie w Polsce sprawiedliwości i poszanowanie Naturalnych Praw Człowieka Polacy muszą sobie dopiero wywalczyć.

DEKLARACJA SAMOSTANOWIENIA NARODU POLSKIEGO

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

DEKLARACJA SAMOSTANOWIENIA NARODU POLSKIEGO

 

 

https://tymczasowaradastanu2019.wordpress.com/2021/02/06/deklaracja-samostanowienia-narodu-polskiego/

 

Celem Komitetu jest aktywne działanie na rzecz respektowania i egzekwowania

Naturalnych Praw Człowieka, Konstytucji i Demokracji w Polsce

 

Ref. D166 2021 02 06                                                                                                             Polska dnia 6 II 2021r.                                                                                                                           

 

DEKLARACJA

 

SAMOSTANOWIENIA NARODU POLSKIEGO

2 lutego 2021 r.

Święto Matki Bożej Gromnicznej

 

Polska Jest JEDNA * PRAWO Jest JEDNO * PRAWDA Materialna Jest JEDNA *

 

Będąc pozbawionymi naszego Narodowego Rządu Polskiego który składałby się z Polaków zamiast z Żydów, będąc traktowanymi jak kolonia przez państwo Izrael i innych rozsianych po świecie Żydów, którzy w sposób bezwzględny grabią nas finansowo i materialnie doprowadzając państwo polskie do bankructwa, a Naród Polski do wyniszczenia, działając w oparciu o Międzynarodowe Prawo do Samostanowienia Narodów oraz w oparciu o Powszechną Deklarację Praw Człowieka – deklarujemy, rozpoczynając i kontynuując od słów Deklaracji Niepodległości Stanów Zjednoczonych Ameryki:

 

„Ilekroć wskutek biegu wypadków koniecznym się staje dla jakiegoś narodu, by zerwał więzy polityczne łączące go z innym narodem i zajął wśród potęg ziemskich oddzielną i równorzędną pozycję, do której upoważniają go prawa natury i jej Bóg, to właściwy szacunek dla całej ludzkości wymaga, aby naród ten podał powody, które skłaniają go do oderwania się.

 

Uważamy następujące prawdy za oczywiste: że wszyscy ludzie stworzeni są równymi, że Stwórca obdarzył ich pewnymi nienaruszalnymi prawami, że w skład tych praw wchodzi prawo do życia, wolność i dążenie do szczęścia. Że celem zabezpieczenia tych praw wyłonione zostały wśród ludzi rządy, których sprawiedliwa władza wywodzi się ze zgody rządzonych.

 

Że jeżeli kiedykolwiek jakakolwiek forma rządu uniemożliwiałaby osiągnięcie tych celów, to naród ma prawo taki rząd zmienić lub obalić i powołać nowy, którego podwalinami będą takie zasady i taka organizacja władzy, jakie wydadzą się narodowi najbardziej sprzyjające dla ich szczęścia i bezpieczeństwa. Roztropność, rzecz jasna, będzie dyktowała, że rządu trwałego nie należy zmieniać dla przyczyn błahych i przemijających; doświadczenie zaś wykazało też, że ludzie wolą raczej ścierpieć wszelkie zło, które jest do zniesienia, aniżeli prostować swoje ścieżki przez unicestwienie form, do których są przyzwyczajeni. Kiedy jednak długi szereg nadużyć i uzurpacji, zmierzających stale w tym samym kierunku, zdradza zamiar wprowadzenia władzy absolutnej i despotycznej, wówczas ich słusznym i ludzkim prawem, ich obowiązkiem staje się odrzucenie takiego rządu oraz stworzenie nowej straży dla swego przyszłego bezpieczeństwa.” Koniec cytatu.

 

Takie właśnie znoszenie cierpień wykazał Naród Polski i taka właśnie teraz konieczność zmusza nas do zmiany dotychczasowego systemu rządzenia. Historia rządów w Polsce szczególnie tych po 1989 roku to historia stale powtarzających się krzywd i uzurpacji, rabunku i złodziejstwa na Narodzie Polskim, które to rządy miały na celu ustanowienie absolutnej tyranii w celu maksymalnej eksploatacji Narodu Polskiego, Państwa i majątku Polaków. By dowieść swych prawd, te oto fakty przedstawiamy bezstronnemu światu:

 

Po 1989 roku rządy w Polsce nie dokonały żadnych przemian istotnych i koniecznych dla dobra publicznego i rozwoju Narodu Polskiego. Narzucały nam prawa gospodarcze które łamały podstawowe Naturalne Prawo do życia Polakom w ich własnym kraju. 

 

Robili wszystko by Naród Polski się nie rozmnażał, by nie dopuścić do rozwoju demograficznego Polaków. Ściągnęli za to do Polski ludzi obcych narodowości, ułatwiając im osiedlanie się w Polsce, kiedy Polacy z powodów ekonomicznych zmuszeni byli emigrować za chlebem. Wprowadzili apartheid polityczny i gospodarczy.

 

Podstępem zanegowali Polakom prawa wyborcze i zablokowali drogę dostępu do władzy, ustanawiając taki Kodeks Wyborczy który w praktyce uniemożliwiał Polakom kandydowanie na Posłów i na inne Urzędy Publiczne etc.

 

Odebrali nam bezprawnie nasze podstawowe swobody obywatelskie, znieśli najbardziej cenne dla nas prawa i zmienili w sposób zasadniczy formy naszych rządów z demokratycznych na autorytarne.

 

Zawiesili nasze podstawowe prawa i przejęli podstępem nasze ciała ustawodawcze, spowodowali - że obce nacje i sądy posiadają prawo wydawania ustaw dla nas we wszelkich wypadkach.

 

Zanegowali Polakom wykonywanie i egzekwowanie sprawiedliwości. Uzależnili sędziów wyłącznie od swej woli, jeśli chodzi o sprawowanie ich urzędów, wysokość ich pensji i apanaże.

 

Tworzą i stosują prawo nieadekwatne do statusu cywilizacyjnego Narodu Polskiego, tj. do zasad wynikających z cywilizacji łacińskiej, do której Polska przynależy od ponad 1000 lat.

 

Znieśli nasze Naturalne Prawa Człowieka i prawa wynikające z zasad naszej tradycji i cywilizacji łacińskiej. Ustalili dla nas obce korporacyjne sądy arbitrażowe - gdzie nie ma sprawiedliwości.

 

Uczynili w świetle prawa władzę sądowniczą rzekomo niezawisłą i niezależną, ale nietykalną i nieusuwalną, co spowodowało i powoduje nadal bezkarne zasądzanie niesprawiedliwych wyroków i doprowadzenie Narodu Polskiego do wyniszczenia moralnego, duchowego, materialnego, fizycznego i psychicznego przez Sędziów. Teraz i w przeszłości niepokornych Polaków wsadzali i nadal wsadzają do więzień i do zakładów psychiatrycznych.

 

Połączyli się z innymi obcymi nacjami i cywilizacjami podporządkowując nas obcemu prawu i sądownictwu, które nie uznają naszych Naturalnych Praw Człowieka ani zasad naszej cywilizacji łacińskiej i które nie zostały zatwierdzone przez Naród Polski.

 

Osłaniali i nadal osłaniają swoich ludzi przy pomocy pozorowanych lub umarzanych procesów od jakiejkolwiek kary za rabunki, oszustwa, manipulacje i morderstwa, jakich dopuścili się na mieszkańcach naszego terytorium.

 

Przejęli nasz handel ze wszystkimi częściami świata. Narzucili na nas podatki bez naszej zgody. Pozbawili nas dobrodziejstwa sądów z ławą przysięgłych, pozostawiając nas w szponach niesprawiedliwie osądzających nas żydowskich sędziów i kolaborujących z nimi prokuratorów i urzędników sądowych.

 

Bez realnej potrzeby zwiększali wielokrotnie liczbę urzędów i urzędników, aby nękali nasz lud i trwonili nasze zasoby.

 

Utrzymywali i utrzymują wśród nas w czasie pokoju stałe obce wojska, bez zgody Narodu Polskiego. Wyrazili swą zgodę na bezprawne ustawy o zakwaterowaniu obcych jednostek zbrojnych wojsk na terytorium Polski.

 

Prezydent Andrzej Duda świadomie podpisał akt okupacji Polski - czego dowodem jest umowa o pobycie wojsk amerykańskich w Polsce. W umowie tej odpowiedzialność karną ponoszą tylko Polacy w stosunku do amerykańskich sojuszników natomiast żołnierze i cywile amerykańscy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności przed polskimi sądami. Stworzyli precedens – prawo do wywożenia nas do USA celem sądzenia tam za ewentualne przestępstwa.

 

Zmuszali i zmuszają oni naszych obywateli tj. wojsko i Policję do skierowania broni przeciwko własnemu Narodowi Polskiemu, do tego, by stali się katami swoich przyjaciół i braci albo też by padli sami z ich rąk.

 

Wzniecali i wzniecają oni wewnętrzną rebelię wśród nas i starali się nasłać na naszych mieszkańców, bezlitosnych, obcych ludzi, nie przynależących do naszej cywilizacji ani do Narodu Polskiego.  

 

Tymi działaniami rządy ostatnich kilkudziesięciu lat w Polsce, zrzekły się opieki nad Narodem Polskim i nie gwarantują nam ochrony, ani respektowania i egzekwowania naszych praw. Jesteśmy wyjęci spod ich opieki i rozpoczęli wojnę przeciwko nam. Splądrowali i rozkradli nasz majątek narodowy, przejęli za bezcen nasze fabryki i nasze banki, podstępnie zgładzili rzesze Polaków a kolejne miliony Polaków wysłali w nowoczesny jasyr na emigrację. 

 

W każdej fazie naszego uciemiężenia prosiliśmy i żądaliśmy naprawienia krzywd. Jedyną odpowiedzią na nasze petycje były zwykle ponowne krzywdy. Jawne i ukryte żydowskie rządy w Polsce, zarządzające Polską od 1926 roku do początku Drugiej Wojny Światowej i po Drugiej Wojnie Światowej, a szczególnie te po 1989 roku, których tyrański charakter wystąpił wyraźnie poprzez każdy z tych aktów które wydały, nie godne są, by nadal rządziły naszym wolnym Narodem Polskim, nie są godne aby nas reprezentowały.

 

Żydzi nie mogą skarżyć się, iż nie zwracaliśmy się do nich. Uprzedzaliśmy ich raz po raz o tym, że poprzez ich ustawodawstwo i sądownictwo próbują w sposób nieuzasadniony rozciągnąć swą władzę na Polskę. Przypominaliśmy im o okolicznościach, jakie powodują, że my Polacy musimy z naszego rdzennego kraju czyli z Polski wyjeżdżać na przymusową emigrację, gdyż w praktyce nie pozwalają nam Polakom tutaj pracować ani podejmować działalności gospodarczej. Wołaliśmy do nich i do ich sądów o sprawiedliwość, zaklinaliśmy ich na węzły nieszczęśliwego dla Polaków z Żydami współżycia. Żydzi nie chcieli nigdy pamiętać o tym, że są w Polsce tylko gośćmi.

 

Fałszywie i kłamliwie nas obmawiali na forum międzynarodowym i czynią tak do teraz.

 

Nawoływaliśmy do nich o odejście z rządów, nawoływaliśmy do nich, by się nawrócili, by potępili swe zbrodnie i nieprawości dokonane przez Żydów na Narodzie Polskim, które nieuchronnie muszą przerwać istniejący między nami związek i stosunki wzajemne. Jednakże oni również głusi byli na głos sprawiedliwości. Dlatego musimy pogodzić się z koniecznością naszego odseparowania się od nich i traktowania ich podobnie jak pozostałe ludy: jako wrogów w czasie wojny, a przyjaciół w czasie pokoju.

 

Nie bierzemy odpowiedzialności prawnej, moralnej, finansowej ani materialnej za zaciągnięte rzekomo w imieniu Narodu polskiego czy państwa polskiego długi przez żydowskie elity rządzące w Polsce. Jest faktem historycznym i niezaprzeczalnym, że Polska w ostatnich dziesięcioleciach była pod okupacją żydowską, stąd za długi te odpowiadają tylko i wyłącznie Żydzi, a nie Naród Polski. Zrewidowane zostaną wszelkie umowy zawarte przez dotychczasowe rządy z organizacjami w tym międzynarodowymi, firmami, państwami, w szczególności z państwem Izrael. Anulujemy wszelkie umowy które nie są znane ani ujawnione Narodowi Polskiemu.

 

W związku z powyższym, My, Członkowie Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego, Suwereni - odwołując się do Najwyższego Sędziego Świata, uroczyście ogłaszamy i oświadczamy w imieniu wszystkich ludzi dobrej woli, w imieniu i w interesie Suwerenów Państwa Polskiego, że jako Naród Polski mamy słuszne prawo być wolnym i niepodległym państwem oraz mamy prawo do wybrania nowego rządu narodowego Polaków, rządu który zagwarantuje nam ochronę Praw Człowieka przez legalną władzę, aby Naród Polski nie był zmuszony szukać w buncie ostatecznego ratunku przeciwko tyrani i uciskowi.

 

Ogłaszamy że Państwo Polskie zwolnione jest ze wszelkich zobowiązań finansowych i materialnych zawartych przez dotychczasowe okupacyjne rządy żydowskie podszywające się pod polski rząd.

 

Polska jako wolny i niepodległy kraj. Mamy pełne prawo do utworzenia naszego polskiego rządu narodowego, przeprowadzenia nowych wyborów, zawierania pokoju, wstępowania w sojusze, nawiązywania stosunków handlowych i czynienia wszystkiego, do czego mają prawo państwa niezależne. Mając niezłomną wiarę w pomoc Bożej OpatrznościDeklarujemy Polskę państwem neutralnym.

Lista sygnatariuszy:

 

Teresa Garland - Zaprzysiężony Prezydent Obywatelski Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego – Społecznego Komitetu Konstytucyjnego, Tel.697357009

Marek Krasnopolski Zaprzysiężony Członek Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego – Społecznego Komitetu Konstytucyjnego

Piotr Smolana Zaprzysiężony Członek Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego – Społecznego Komitetu Konstytucyjnego

Miłosz Sobolewski - Zaprzysiężony Członek Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego – Społecznego Komitetu Konstytucyjnego

Marek Wrzaszcz – Członek Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego – Społecznego Komitetu Konstytucyjnego

Komandor Zbigniew Jacek Puchnowski – Członek Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego – Społecznego Komitetu Konstytucyjnego

Barbara Łopacińska – Prezes Stowarzyszenia Lex Naturalis

Maria Leśniak-Wojciechowska

Teresa Macias

 

 

KOMENTARZE

 • @Prezydentka 19:48:46
  Pies z kulawą nogą nie potraktuje tego poważnie, jeśli brak przecinków (przed "który" obligatoryjnie!), jeśli w tekście są tak rażące byki syntaktyczne "rozpoczynając i kontynuując" ??? -, jeśli raz mowa o "narodzie", a potem o "jej Bogu" (zamiast o "jego Bogu").... no sorry. Nawet jeśli merytorycznie wiem, o co chodzi i z 75% zgadzam się na wstępie, to minimalny prób formalnej przyzwoitości (ortografia, interpunkcja itd.) powoduje, że przechodzę obok tego tekstu bez emocji - ot, kolejna nieistotna i nikomu niepotrzebna deklaracja.

  Polszczyznę najpierw warto opanować!
 • @Prezydentka 19:48:46
  A na plus zapisuję Pani, że - wbrew nickowi - w deklaracji nie posługuje się Pani pojęciem "prezydentki".
 • @Prezydentka 19:48:46
  Przed "że" też brakuje przecinków, nie tylko przed "który".
 • @Prezydentka 19:48:46
  Dopełniacz od tyranii ma "dwa i" na końcu, a nie jedno....

  błędów deklaracja ma nieskończoność....

  Wolę czytać Żyda Leśmiana, który polszczyzną wzorcowo włada, niż męczyć oczy spontanicznymi wypocinami rzekomych "Polaków z krwi i kości", których nie stać nawet na to, by solidnie sprawdzić, co naprodukowali.

  Zresztą p. Opara podobnie niefrasobliwie do polszczyzny podchodzi...
 • @maharaja 21:31:57
  ten sam tekst po pobieżnej korekcie. Jeśli już cokolwiek w imieniu narodu polskiego czynimy, róbmy to poprawną polszczyzną, bez zbędnego szafowania Wielką Literą, bez chorego używania myślnika zamiast przecinka itd. itp.

  TYMCZASOWA RADA STANU NARODU POLSKIEGO
  SPOŁECZNY KOMITET KONSTYTUCYJNY

  Celem Komitetu jest aktywne działanie na rzecz respektowania i egzekwowania Naturalnych Praw Człowieka, Konstytucji i Demokracji w Polsce


  DEKLARACJA
  SAMOSTANOWIENIA NARODU POLSKIEGO
  2 lutego 2021 r.
  Święto Matki Bożej Gromnicznej

  Polska Jest JEDNA * PRAWO Jest JEDNO * PRAWDA Materialna Jest JEDNA *

  Pozbawieni naszego narodowego rządu polskiego, który składałby się z Polaków, a nie z Żydów, traktowani jak kolonia przez państwo Izrael i innych rozsianych po świecie Żydów, którzy w sposób bezwzględny grabią nas finansowo i materialnie, doprowadzając państwo polskie do bankructwa, a naród polski do wyniszczenia, działając w oparciu o międzynarodowe prawo do samostanowienia narodów oraz w oparciu o Powszechną Deklarację Praw Człowieka – deklarujemy, rozpoczynając od słów Deklaracji Niepodległości Stanów Zjednoczonych Ameryki:

  „Ilekroć wskutek biegu wypadków koniecznym się staje dla jakiegoś narodu, by zerwał więzy polityczne łączące go z innym narodem i zajął wśród potęg ziemskich oddzielną i równorzędną pozycję, do której upoważniają go prawa natury i jej Bóg, to właściwy szacunek dla całej ludzkości wymaga, aby naród ten podał powody, które skłaniają go do oderwania się.

  Uważamy następujące prawdy za oczywiste: że wszyscy ludzie stworzeni są równymi, że Stwórca obdarzył ich pewnymi nienaruszalnymi prawami, że w skład tych praw wchodzi prawo do życia, wolność i dążenie do szczęścia. Że celem zabezpieczenia tych praw wyłonione zostały wśród ludzi rządy, których sprawiedliwa władza wywodzi się ze zgody rządzonych.

  Że jeżeli kiedykolwiek jakakolwiek forma rządu uniemożliwiałaby osiągnięcie tych celów, to naród ma prawo taki rząd zmienić lub obalić i powołać nowy, którego podwalinami będą takie zasady i taka organizacja władzy, jakie wydadzą się narodowi najbardziej sprzyjające dla ich szczęścia i bezpieczeństwa. Roztropność, rzecz jasna, będzie dyktowała, że rządu trwałego nie należy zmieniać dla przyczyn błahych i przemijających; doświadczenie zaś wykazało też, że ludzie wolą raczej ścierpieć wszelkie zło, które jest do zniesienia, aniżeli prostować swoje ścieżki przez unicestwienie form, do których są przyzwyczajeni. Kiedy jednak długi szereg nadużyć i uzurpacji, zmierzających stale w tym samym kierunku, zdradza zamiar wprowadzenia władzy absolutnej i despotycznej, wówczas ich słusznym i ludzkim prawem, ich obowiązkiem staje się odrzucenie takiego rządu oraz stworzenie nowej straży dla swego przyszłego bezpieczeństwa.”
  Takie właśnie znoszenie cierpień wykazał Naród Polski i taka właśnie teraz konieczność zmusza nas do zmiany dotychczasowego systemu rządzenia. Historia rządów w Polsce szczególnie tych po 1989 roku to historia stale powtarzających się krzywd i uzurpacji, rabunku i złodziejstwa na Narodzie Polskim, które to rządy miały na celu ustanowienie absolutnej tyranii w celu maksymalnej eksploatacji narodu polskiego, państwa i majątku Polaków. By dowieść swych prawd, te oto fakty przedstawiamy bezstronnemu światu:
  Po 1989 roku rządy w Polsce nie dokonały żadnych przemian istotnych i koniecznych dla dobra publicznego i rozwoju narodu polskiego. Narzucały nam prawa gospodarcze, które łamały podstawowe naturalne prawo do życia Polakom w ich własnym kraju.
  Robili wszystko, by naród polski się nie rozmnażał, hamując rozwój demograficzny Polaków. Ściągnęli za to do Polski ludzi obcych narodowości, ułatwiając im osiedlanie się w Polsce, podczas gdy Polacy z powodów ekonomicznych zmuszeni byli emigrować za chlebem. Wprowadzili apartheid polityczny i gospodarczy.
  Podstępem zanegowali Polakom prawa wyborcze i zablokowali drogę dostępu do władzy, ustanawiając taki kodeks wyborczy, który w praktyce uniemożliwiał Polakom kandydowanie na posłów i na inne urzędy publiczne itd.
  Odebrali nam bezprawnie nasze podstawowe swobody obywatelskie, znieśli najbardziej cenne dla nas prawa i zmienili w sposób zasadniczy formy naszych rządów z demokratycznych na autorytarne.
  Zawiesili nasze podstawowe prawa i przejęli podstępem nasze ciała ustawodawcze, spowodowali, że obce nacje i sądy posiadają prawo wydawania ustaw dla nas we wszelkich wypadkach.
  Zanegowali Polakom wykonywanie i egzekwowanie sprawiedliwości. Uzależnili sędziów wyłącznie od swej woli, jeśli chodzi o sprawowanie ich urzędów, wysokość ich pensji i apanaże.
  Tworzą i stosują prawo nieadekwatne do statusu cywilizacyjnego narodu polskiego, tj. do zasad wynikających z cywilizacji łacińskiej, do której Polska przynależy od ponad 1000 lat.
  Znieśli nasze naturalne prawa człowieka i prawa wynikające z zasad naszej tradycji i cywilizacji łacińskiej. Ustalili dla nas obce korporacyjne sądy arbitrażowe, które nie kierują się sprawiedliwością.
  Uczynili w świetle prawa władzę sądowniczą rzekomo niezawisłą i niezależną, ale nietykalną i nieusuwalną, co spowodowało i powoduje nadal bezkarne zasądzanie niesprawiedliwych wyroków i doprowadzenie Narodu Polskiego do wyniszczenia moralnego, duchowego, materialnego, fizycznego i psychicznego przez sędziów. Teraz i w przeszłości niepokornych Polaków wsadzali i nadal wsadzają do więzień i do zakładów psychiatrycznych.
  Połączyli się z innymi obcymi nacjami i cywilizacjami, podporządkowując nas obcemu prawu i sądownictwu, które nie uznają naszych naturalnych praw człowieka ani zasad naszej cywilizacji łacińskiej i które nie zostały zatwierdzone przez Naród Polski.
  Osłaniali i nadal osłaniają swoich ludzi przy pomocy pozorowanych lub umarzanych procesów od jakiejkolwiek kary za rabunki, oszustwa, manipulacje i morderstwa, jakich dopuścili się na mieszkańcach naszego terytorium.

  Przejęli nasz handel ze wszystkimi częściami świata. Narzucili na nas podatki bez naszej zgody. Pozbawili nas dobrodziejstwa sądów z ławą przysięgłych, pozostawiając nas w szponach niesprawiedliwie osądzających nas żydowskich sędziów i kolaborujących z nimi prokuratorów i urzędników sądowych.
  Bez realnej potrzeby zwiększali wielokrotnie liczbę urzędów i urzędników, aby nękali nasz lud i trwonili nasze zasoby.
  Utrzymywali i utrzymują wśród nas w czasie pokoju stałe obce wojska, bez zgody Narodu Polskiego. Wyrazili swą zgodę na bezprawne ustawy o zakwaterowaniu obcych jednostek zbrojnych wojsk na terytorium Polski.
  Prezydent Andrzej Duda świadomie podpisał akt okupacji Polski, czego dowodem jest umowa o pobycie wojsk amerykańskich w Polsce. W umowie tej odpowiedzialność karną ponoszą tylko Polacy w stosunku do amerykańskich sojuszników, podczas gdy żołnierze i cywile amerykańscy nie ponoszą żadnej odpowiedzialność przed polskimi sądami. Stworzyli precedens – prawo do wywożenia nas do USA celem sądzenia tam za ewentualne przestępstwa.
  Zmuszali i zmuszają oni naszych obywateli tj. wojsko i policję do skierowania broni przeciwko własnemu Narodowi Polskiemu, do tego, by stali się katami swoich przyjaciół i braci albo też by padli sami z ich rąk.
  Wzniecali i wzniecają oni wewnętrzną rebelię wśród nas i starali się nasłać na naszych mieszkańców, bezlitosnych, obcych ludzi, nie przynależących do naszej cywilizacji ani do narodu polskiego.
  Tymi działaniami rządy ostatnich kilkudziesięciu lat w Polsce zrzekły się opieki nad narodem polskim i nie gwarantują nam ochrony, ani respektowania i egzekwowania naszych praw. Jesteśmy wyjęci spod ich opieki. Oni rozpoczęli wojnę przeciwko nam. Splądrowali i rozkradli nasz majątek narodowy, przejęli za bezcen nasze fabryki i nasze banki, podstępnie zgładzili rzesze Polaków, a kolejne miliony Polaków wysłali w nowoczesny jasyr na emigrację.
  W każdej fazie naszego uciemiężenia prosiliśmy i żądaliśmy naprawienia krzywd. Jedyną odpowiedzią na nasze petycje były zwykle ponowne krzywdy. Jawne i ukryte żydowskie rządy w Polsce, zarządzające Polską od 1926 roku do początku II. Wojny Światowej i po niej, a szczególnie te po 1989 roku, których tyrański charakter wystąpił wyraźnie poprzez każdy z aktów, które rządy te wydały, nie godne są, by nadal rządziły naszym wolnym Narodem Polskim, nie są godne, aby nas reprezentować.

  Żydzi nie mogą skarżyć się, iż nie zwracaliśmy się do nich. Uprzedzaliśmy ich raz po raz o tym, że poprzez ich ustawodawstwo i sądownictwo próbują w sposób nieuzasadniony rozciągnąć swą władzę na Polskę. Przypominaliśmy im o okolicznościach, jakie powodują, że my Polacy musimy z naszego rdzennego kraju wyjeżdżać na przymusową emigrację, gdyż w praktyce nie pozwalają nam, Polakom tutaj pracować ani podejmować działalności gospodarczej. Wołaliśmy do nich i do ich sądów o sprawiedliwość, zaklinaliśmy ich na węzły nieszczęśliwego dla Polaków z Żydami współżycia. Żydzi nie chcieli nigdy pamiętać o tym, że są w Polsce tylko gośćmi.
  Fałszywie i kłamliwie nas obmawiali na forum międzynarodowym i czynią tak do teraz.
  Nawoływaliśmy ich o odejście z rządów, nawoływaliśmy ich, by się nawrócili, by potępili swe zbrodnie i nieprawości dokonane przez Żydów na narodzie polskim, które nieuchronnie muszą przerwać istniejący między nami związek i stosunki wzajemne. Jednakże oni również głusi byli na głos sprawiedliwości. Dlatego musimy pogodzić się z koniecznością naszego odseparowania się od nich i traktowania ich podobnie jak pozostałe ludy: jako wrogów w czasie wojny, a przyjaciół w czasie pokoju.
  Nie bierzemy odpowiedzialności prawnej, moralnej finansowej ani materialnej za zaciągnięte rzekomo w imieniu narodu polskiego czy państwa polskiego długi przez żydowskie elity rządzące w Polsce. Jest faktem historycznym i niezaprzeczalnym, że Polska w ostatnich dziesięcioleciach była pod okupacją żydowską, stąd za długi te odpowiadają tylko i wyłącznie Żydzi, a nie naród polski. Zrewidowane zostaną wszelkie umowy zawarte przez dotychczasowe rządy z organizacjami, także międzynarodowymi, firmami, państwami, w szczególności z państwem Izrael. Anulujemy wszelkie umowy, które nie są znane ani nie zostały ujawnione narodowi polskiemu.
  W związku z powyższym my, członkowie Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego, suwereni - odwołując się do Najwyższego Sędziego Świata, uroczyście ogłaszamy i oświadczamy w imieniu wszystkich ludzi dobrej woli, w imieniu i w interesie Suwerenów Państwa Polskiego, że jako Naród Polski mamy słuszne prawo być wolnym i niepodległym państwem oraz mamy prawo do wybrania nowego rządu narodowego Polaków, rządu, który zagwarantuje nam ochronę Praw Człowieka dzięki legalnej władzy, aby naród polski nie był zmuszony szukać w buncie ostatecznego ratunku przeciwko tyrani i uciskowi.
  Ogłaszamy że Państwo Polskie zwolnione jest ze wszelkich zobowiązań finansowych i materialnych zawartych przez dotychczasowe okupacyjne rządy żydowskie podszywające się pod polski rząd.
  Polska to wolny i niepodległy kraj - dlatego mamy pełne prawo do utworzenia naszego polskiego rządu narodowego, przeprowadzenia nowych wyborów, zawierania pokoju, wstępowania w sojusze, nawiązywania stosunków handlowych i czynienia wszystkiego, do czego mają prawo państwa niezależne. Mając niezłomną wiarę w pomoc Bożej Opatrzności deklarujemy Polskę państwem neutralnym.
  Lista sygnatariuszy:

  Teresa Garland - zaprzysiężony Prezydent Obywatelski Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego – Społecznego Komitetu Konstytucyjnego, Tel. 697357009
  Marek Krasnopolski – zaprzysiężony członek Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego – Społecznego Komitetu Konstytucyjnego
  Piotr Smolana – zaprzysiężony członek Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego – Społecznego Komitetu Konstytucyjnego
  Miłosz Sobolewski - zaprzysiężony członek Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego – Społecznego Komitetu Konstytucyjnego
  Marek Wrzaszcz – członek Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego – Społecznego Komitetu Konstytucyjnego
  Komandor Zbigniew Jacek Puchnowski – członek Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego – Społecznego Komitetu Konstytucyjnego
  Barbara Łopacińska – Prezes Stowarzyszenia Lex Naturalis
  Maria Leśniak-Wojciechowska
  Teresa Macias
 • Prezydentka
  O tyraniI zapomniałem chyba.
 • @maharaja 21:52:14
  Deklaracja poprawiona. Proszę sprawdzić czy ok. Do pobrania tu: https://tymczasowaradastanu2019.files.wordpress.com/2021/02/d166-2021-02-06-deklaracja-samostanowienia-narodu-polskiego-1.pdf
 • @Prezydentka 10:07:18
  cyt:
  "...Proszę sprawdzić czy ok. Do pobrania tu:"
  Pod tym linkiem na czas = 5:45 h, w dniu 10.02.2021 r, nadal w pliku pdf tkwi błąd w zdaniu z niepoprawnym nadsłownictwem, przez użycie słowa kontynuując, gdzie wystarczy użyć tylko słowa rozpoczynając. Ten błąd znajduje się w pierwszym akapicie tekstu.

OSTATNIE POSTY

więcej

MOJE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930